Dramatik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget dramatik på C-niveau får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil.

Du lærer fx at arbejde kreativt og selvstændigt i samspil med andre omkring en scenisk opgave. Bl.a. lærer du at udvikle og realisere en idé.

I undervisningen gennemgås to teaterhistoriske perioder, hvoraf den ene er før og den anden efter år 1900.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, enkle øvelser og et selvstændigt projektarbejde.

I projektet skal du enten alene eller sammen med andre lave en mindre produktion. Du skal i en logbog formulere din eller din gruppes idé og beskrive den løbende arbejdsproces. Endvidere skal du opbygge en portfolio med materialer fra centrale dele af hele stoffet.

Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven er todelt og varer i alt ca. 30 minutter pr. elev.

Den første praktiske del består af en gruppevis eller individuel forevisning af (dele af) det afsluttende projekt. Prøven varer 4-6 minutter gange antallet af gruppemedlemmer. Efter præsentationen gennemføres en faglig samtale. Uddannelsesstedet beslutter om samtalen skal foregå individuelt eller i gruppe.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid. Udgangspunktet er et kort oplæg fra dig efterfulgt af en perspektiverende faglig samtale med din lærer, hvor din portfolio inddrages.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.